Twoja przeglądarka nie wyświetla HTML5

Programy pomocowe

Polityka strukturalna Unii Europejskiej jest planowana na każde siedem kolejnych lat i rozpisywana na poszczególne cele, do których przypisano środki
z poszczególnych funduszy. Obecnie obowiązujący plan polityki regionalnej UE został wyznaczony dla lat 2000-2006 i obejmuje następujące trzy cele:

CEL1 – obejmuje regiony zapóźnione
w rozwoju:
• Podstawowym kryterium jest dochód
PKB na mieszkańca poniżej 75%.Dodatkowo zostaną tym celem objęte tereny słabo zaludnione (poniżej 8 mieszkańców na jeden kilometr kwadratowy) oraz obszary ultraperyferyjne (najbardziej oddalone).
• Niemal 70% wszystkich środków funduszy strukturalnych jest przez-naczone na działania w ramach tego celu.
• Regiony objęte celem 1 nie mogą być objęte żadnym innym celem.
• Na ten cel przeznaczane są środki
z funduszy EFRR, EFS, EAGFF, FIFG.

CEL 2 – w jego ramach prowadzone są działania prowadzące do odbudowy terenów silnie uzależnionych od upadających gałęzi gospodarki:
• Na realizację tego celu przeznaczonych jest 11% wszystkich środków funduszy strukturalnych.
• Na ten cel przeznaczane są środk
z funduszy EFRR, ESF, EAGFF , FIFG.

CEL 3 – pomoc udzielana w jego ramach ma służyć modernizacji rynku pracy poprzez szkolenia zawodowe, lokalne inicjatywy w zakresie zatrudnienia oraz poprawę dostępu do miejsc pracy:
• Na realizację tego celu przeznaczonych jest 12% wszystkich środków funduszy strukturalnych.
• Na ten cel przeznaczane są środki
z funduszu EFS.

Na jakie cele można się ubiegać
o dofinansowanie z funduszy struktu-ralnych – przykłady.

Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej EAGGF:
• rozwój i modernizacja terenów wiejskich,
• wspieranie inicjatyw służących zmianom struktury zawodowej na wsi (w tym kształcenia zawodowego rolników i ich przekwalifikowania do innych zawodów),
• wspomaganie działań mających na celu zwiększenie konkurencyjności produktów rolnych,
• restrukturyzacja oraz dostosowanie potencjału produkcyjnego gospodarstw do wymogów rynku,
• pomoc przy osiedlaniu się młodych rolników,
• wspieranie rozwoju ruchu turystycznego i rzemiosła,
• rozwój i eksploatacja terenów leśnych,
• inwestycje w ochronę środowiska,
• wyrównywanie szans gospodarstw położonych na terenach górzystych
i terenach dotkniętych kataklizmami.

Europejski Fundusz Społeczny:
• aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej,
• rozwój i modernizacja instytucji rynku pracy,
• perspektywy dla młodzieży,
• przeciwdziałanie i zwalczanie długo-trwałego bezrobocia,
• integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,
• promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka,
• integracja i reintegracja zawodowa kobiet,
• rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy,
• zwiększenie dostępu do edukacji
i promocja kształcenia przez całe życie,
• podnoszenie jakości edukacji w od-niesieniu do potrzeb rynku pracy,
• rozwój kadr nowoczesnej gospodarki wzmocnienie rozwoju regionalnych zasobów ludzkich,
• rozwój umiejętności związany z po-trzebami rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie,
• wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne,
• reorientacja zawodowa osób odcho-dzących z rolnictwa,
• reorientacja zawodowa osób dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi,
• promocja przedsiębiorczości,
• regionalne strategie innowacyjne i trans-fer wiedzy.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
• rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów,
• modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego,
• inwestycje związane z regionalną infra-
strukturą społeczną (szkoły wyższe, szpitale, jednostki samorządu terytor-ialnego),
• rozwój kultury i turystyki,
• infrastruktura społeczeństwa informa-cyjnego,
• rozwój transportu publicznego w aglo-meracjach,
• rozwój lokalny (obszary wiejskie, obszary podlegające restrukturyzacji, rewitalizacja obszarów zdegradowanych – miejskich, poprzemysłowych, powoj-skowych, mikroprzedsiębiorstwa, lokal-na infrastruktura społeczna),
• transport,
• przebudowa i budowa dróg krajowych,
• usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu,
• wdrażanie i monitoring środków poprawy bezpieczeństwa i ruchu transportowego,
• przedsiębiorczość,
• poprawa pozycji konkurencyjnej przed-siębiorstw działających na terenie Polski w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego,
• rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności z wykorzystaniem insty-tucji otoczenia biznesu.

Fundusz Spójności
Sektor środowiska:
• poprawa jakości wód powierzchniowych,
• polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia,
• racjonalizacja gospodarki odpadami,
• ochrona powierzchni ziemi,
• poprawa jakości powietrza,
• poprawa bezpieczeństwa przeciwpo-wodziowego.

Sektor transportu:
Z udziałem środków z Funduszu Spójności realizowane będą inwestycje, które służą modernizacji, przebudowie i rozbudowie transeuropejskiej sieci transportowej (TEN). W skład sieci TEN wchodzą: wybrane linie kolejowe, główne drogi, drogi wodne oraz porty: morskie
i lotnicze. W latach 2004-2006 realizowane będą następujące zadania:
• modernizacja wybranych linii kolejowych,
• budowa autostrad,
• budowa dróg ekspresowych,
• przebudowa dróg krajowych.

Tańsze szkolenia
Dla wszystkich firm (mikro, małych i średnich, dużych) dostępne będą szkolenia oraz studia podyplomowe dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy płacą od 20 do 40% kosztów szkolenia. Aby skorzystać z takiego szkolenia, należy zgłosić się do swojego pracodawcy i poprosić o skierowanie na wybrane szkolenie. Koszt szkolenia lub studiów podyplomowych (od 20 do 40%) powinien pokryć pracodawca. Osoby samodzielnie podnoszące swoje kwalifikacje i samodzielnie opłacające koszty szkolenia zapłacą 100% kosztów. Celem tego programu jest bowiem podnoszenie kwalifikacji i umiejętności przedsiębiorstw i ma zachęcać pracodawców do inwestowania w kształcenie pracowników.
Tańsze szkolenia oferowały będą firmy szkoleniowe, które uzyskały dofinansowanie na organizację szkoleń. Lista firm, które uzyskały dofinansowanie znajduje się na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:
www.parp.gov.pl/efs_a_listaszkol.html

Istnieje również możliwość przygotowania szkolenia na potrzeby konkretnej firmy. W takim przypadku firma szkoleniowa musi złożyć wniosek w ramach SPO RZL o dofinansowanie szkolenia „szytego na miarę”. Więcej informacji na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:
www.parp.gov.pl/efs1.html

Dofinansowane na targi i misje (dla mikro, małych, średnich i dużych firm)

Na co? Dofinansowanie uczestnictwa firm w targach i misjach zagranicznych, PROGRAM: SPO-WKP Działanie: 2.2.2
Terminy: W trybie ciągłym
Gdzie szukać informacji i składać wnioski:
Ministerstwo Gospodarki i Pracy
Departament Inwestycji Zagranicznych i Promocji Eksportu
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
Tel.: (022) 693 50 94
E-mail: dze@mg.gov.pl

 

Program Phare 2002
Dla MSP (tylko w woj. małopolskim)

Na co? Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych PROGRAM:

Phare 2002
• Usługi doradcze ukierunkowane na opracowanie raportu opisującego bieżącą sytuację firmy w powiązaniu z jej konkurencjąi firmami współpracującymi na wybranych rynkach eksportowych
• Usługi doradcze ukierunkowane na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na wybranych rynkach eksportowych poprzez rozwój i wdrażanie strategii eksportowej przedsiębiorstwa.
• Usługi doradcze i techniczne ukierunkowane na podniesienie konkurencyjności MSP na wybranych rynkach eksportowych poprzez badanie rynku, kojarzenie partnerów, uczestnictwo w międzynarodowych targach i wystawach za granicą.
Terminy: 1 kwietnia, 22 kwietnia, 6 czerwca 2005 r.
Gdzie szukać informacji i składać wnioski:
Regionalna Instytucja Finansująca:
Dla województwa małopolskiego
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
Tel: +48 (12) 4114603, +48 (12) 4138913
E-mail: marr@marr.pl
www.marr.pl

» powrót