Twoja przeglądarka nie wyświetla HTML5

Inicjatywy regionalne

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

Fundacja zajmuje się tworzeniem układów partnerskich na rzecz rozwoju lokalnego. Współpraca pomiędzy społecznościami a firmami, samorządami, instytucjami rządowymi oraz uczelniami stanowi podstawę podejmowania istotnych decyzji rozwojowych i skuteczny mechanizm służący ochronie środowiska. Wspiera te inicjatywy, które, opierając się na partnerstwie, wnoszą wkład w rozwój lokalny.

Do zadań fundacji należy:
• Wspieranie inicjatyw ekologicznych, które przyczyniają się do uruchamiania trwałych mechanizmów ochrony środowiska.

• Propagowanie zrównoważonego rozwoju dla poprawy jakości życia w wymiarze społecznym i gospodarczym. Wspiera inicjatywy, które służą rozwojowi społecznemu i gospodarczemu, opierając się na dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym, przy jednoczesnym zachowaniu i kształtowaniu jego walorów. W szczególności angażujemy się w pomoc społecznościom lokalnym.

• Wspieranie społeczności lokalnej jako wspólnoty ludzi o podobnych celach. Grupa działaczy, koło gospodyń wiejskich, społeczność szkoły czy gmina są dla nas społecznościami lokalnymi. Wspieramy je w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju, a ich aktywny udział jest dla nas podstawową wartością.

• Włączenie do współpracy biznesu, który wywiera znaczny wpływ na skuteczność ochrony środowiska i jakość życia lokalnego. W sektorze biznesu wiele osób odnajduje swoją życiową pasję i sposób na życie. Często to właśnie ludzie biznesu pełnią rolę liderów lokalnych. Pomagamy małym i średnim firmom we wprowadzaniu ekologicznych zasad funkcjonowania oraz w przyjmowaniu odpowiedzialności wobec społeczności, w których działają.


Program Czysty Biznes

Program Czysty Biznes pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom wprowadzać proekologiczne zmiany wewnątrz i wokół firmy.

Program Czysty Biznes pokazuje w praktyce, jakie korzyści niesie ze sobą zaangażowanie małych i średnich firm w działania na rzecz rozwoju gospodarczego, aktywizacji społecznej oraz poprawy środowiska. Udowadnia, że działania na rzecz ochrony środowiska nie muszą być jedynie kosztami czy też dodatkowymi obciążeniami, ale są ważnym elementem dobrze zarządzanej firmy.

Dzięki udziałowi w Programie firma:
• obniża koszty działalności,
• mniejsza negatywne, oddziaływanie na środowisko,
• podnosi konkurencyjność aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej, w której prowadzi działalność.
Firmy biorą udział w programie poprzez uczestnictwo w Klubach Czystego Biznesu, które zrzeszają przedsiębiorstwa wg siedziby lub profilu działalności.

Każdy klub ma swojego opiekuna, którego zadaniem jest utrzymywanie stałego kontaktu z członkami w celu pomocy w korzystaniu z oferty Programu.

Członkowie klubów otrzymują pomoc
w postaci doradztwa, informacji i szkoleń.

Adresaci Programu:

Małe i średnie przedsiębiorstwa
główni adresaci Programu Czysty Biznes, firmy produkcyjne lub usługowe, które chcą rozwiązywać problemy związane z ochroną środowiska i BHP.

Duże firmy
zainteresowane ograniczeniem własnych kosztów poprzez uczestnictwo w Programie dostawców i kontrahentów firmy, zapraszane są do Programu w charakterze firmy patronackiej.

Samorządy
zainteresowane udziałem w projektach Czystego Biznesu związanych z podnoszeniem konkurencyjności regionów oraz aktywnym wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości w zakresie podnoszenia ekologicznych standardów działania.

W ramach Programu „Czysty Biznes” realizowany jest m.in. Program „Czysta Turystyka. Ten program to oferta dla małych i średnich firm sektora turystycznego i para turystycznego świadczących usługi noclegowe (hotele, pensjonaty, domy wczasowe, schroniska) i gastronomiczne (restauracje, bary, karczmy, itp.). Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską.

Więcej informacji o fundacji, prowadzonych przez nią programach i udzielanych dotacjach na stronie www.epce.org.pl

» powrót