Twoja przeglądarka nie wyświetla HTML5

O nas

Statut

 TEKST UJEDNOLICONY
Statutu Stowarzyszenia Koalicja Marek Ziem Górskich

(po zmianach przyjętych przez Walne Zebranie Członków w dniu 15 kwietnia 2011 r.)


Rozdział Pierwszy
Postanowienia Ogólne
§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Koalicja Marek Ziem Górskich”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.
§ 2. Stowarzyszenie jest zawiązane w celu promocji regionów górskich oraz związanych
z regionami górskimi produktów i usług.
§ 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Żywiec. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 4. 1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.

§ 5. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i znaku (logo) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 6. 1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust 1. bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
 

Rozdział Drugi
Cele i środki działania
§ 7. Celem Stowarzyszenia jest:
1) promowanie regionów górskich, kultury, produktów i usług pochodzących z tych regionów;
2) wspieranie rozwoju regionów górskich, a w szczególności ich infrastruktury;
3) wspieranie członków Stowarzyszenia.
§ 8. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
1) inicjowanie różnego rodzaju badań rynkowych,
2) organizowanie szkoleń,
3) prowadzenie działalności wydawniczej,
4) organizowanie wystaw i targów produktów regionalnych,
5) organizowanie kampanii reklamowych i edukacyjnych związanych z realizacją celów stowarzyszenia,
6) nadawanie godeł promocyjnych, wyróżnień dla przedsiębiorców i samorządów terytorialnych,
7) zabieganie o dodatkowe środki finansowe (w tym środki unijne) na działalność stowarzyszenia,
8) występowanie do władz ustawodawczych z odpowiednimi inicjatywami zmiany stosowanych regulacji prawnych.
§ 9. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział Trzeci.
Prawa i obowiązki członków
§ 10. 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 11. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków: zwyczajnych, wspierających
i honorowych.
§ 12. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską i przedstawi opinie (rekomendacje) co najmniej 2 członków Stowarzyszenia.
§ 13. Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia podjętej zwykłą większością głosów.
§ 14. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
§ 15. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia podjętej zwykłą większością głosów.
§ 16. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się Stowarzyszeniu.
§ 17. Członkowie honorowi są ustanawiani decyzją Zarządu Stowarzyszenia na wniosek
¼ ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, po uprzednim wyrażeniu zgody przez samego zainteresowanego.
§ 18. Członkowie zwyczajni mają w szczególności prawo:
1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2) korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
3) udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
4) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
§ 19. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2) dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
3) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
4) regularnego opłacania składek członkowskich ustalanych przez Walne Zebranie Członków.
§ 20. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w pracach statutowych władz Stowarzyszenia, poza tym posiadając takie prawa jak członkowie zwyczajni.
§ 21. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 22. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 23. Utrata członkostwa następuje na skutek:
1) dobrowolnej, pisemnej rezygnacji członka złożonej Zarządowi,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
3) wykluczenia przez Zarząd z powodu:
a) łamania postanowień statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
b) notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
c) nie płacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy,
d) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
§ 24. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków terminie 14 dni od jej doręczenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. Do czasu rozstrzygnięcia odwołania przez Walne Zebranie Członków dany członek zostaje zawieszony w swych prawach.

Rozdział Czwarty
Władze Stowarzyszenia
§ 25. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 26. 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a wybór do nich odbywa się
w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
2. Członkowie władz Stowarzyszenia mogą być wielokrotnie wybierani na to samo stanowisko.
§ 27. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że Statut w danym przypadku stanowi inaczej.
§ 28. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, członkowie wspierający, członkowie honorowi z głosem doradczym.
3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 29. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz na 2 lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków listami poleconymi co najmniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania.
§ 30. 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. Wniosek złożony do Zarządu powinien określać przedmiot Walnego Zebrania.
2. W Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie na zasadach jak w Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 31. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne, chyba że Statut w danym przypadku stanowi inaczej.
§ 32. Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia,
2) uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,
3) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
6) uchwalanie Regulaminu Zarządu,
7) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
8) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
i jego władze,
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał/decyzji Zarządu, podejmowanie uchwały
o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
§ 33. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
§ 34. Zarząd składa się z Prezesa Zarządu i czterech członków Zarządu: Zastępcy Prezesa, Sekretarza, Skarbnika i członka Zarządu.
§ 35. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw oraz składania innych oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu.
2. W razie nieobecności osoby, o której mowa w ust.1, do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw oraz składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
§ 36. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes, a pod jego nieobecność Zastępca Prezesa.
§ 37. Do właściwości i kompetencji Zarządu należy:
1) realizacja celów Stowarzyszenia,
2) wykonywanie uchwał Walnych Zebrań Członków,
3) sporządzanie planów pracy i budżetu,
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
7) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
8) przyjmowanie i skreślanie członków.
§ 38. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz na dwa lata.
§ 39. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza. Osoby funkcyjne wybierane są przez członków Komisji Rewizyjnej zwykłą większością głosów.
§ 40. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola działalności Stowarzyszenia,
2) składanie wniosków z kontroli na Walnych Zebraniach Członków,
3) prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
4) składanie wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
§ 41. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział Piąty.
Majątek i fundusze
§ 42. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1) ze składek członkowskich,
2) z darowizn, spadków, zapisów,
3) z dochodów z własnej działalności statutowej,
4) z dochodów z majątku Stowarzyszenia,
5) z dotacji i ofiarności publicznej.
§ 43. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
§ 44. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział Szósty
Postanowienia końcowe
§ 45. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
§ 46. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§ 47. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn. zm.)

 

 

 

» powrót